MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Karin van de Lagemaat

‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter’

Leren & Professionaliseren

Professionele achtergrond (werk, studie)

Karin van de Lagemaat is met name werkzaam geweest in HR-functies bij verschillende grote bedrijven, en in de zorg- en onderwijssector. Daarnaast is ze sinds augustus 2018 lerares Spaans in het vo in Amsterdam. Van augustus 2021 tot augustus 2023 was ze verbonden aan de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam als onderzoeksdocent.

Onderwerp

Van de Lagemaat licht haar onderwerp toe: “De korte werktitel is: ‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter.’ Het gaat over het ombuigen van individueel gerichte professionalisering naar gericht team- en organisatieleren in het vo om daarmee duurzame school- en onderwijsontwikkeling te versterken.”

Persoonlijke motivatie

Van de Lagemaat vertelt over het ontstaan van haar persoonlijke motivatie: “Ik sprak een collega die voor haar team een interventie had ontwikkeld tijdens een opleiding van twee jaar. Zij vertelde dat die interventie op het laatste moment toch niet in gebruik genomen was. Terwijl dat wel de afspraak was. Ik zag de energie uit haar wegvloeien en haar teleurstelling sprak boekdelen. Dat raakte mij. Wat gebeurde daar? Hoe komt het toch dat we er zo vaak niet in slagen om als leraar onze kennis buiten het klaslokaal te verspreiden? Om daarmee ons onderwijs beter te maken en plezier te houden in ons werk.”

Probleem oplossen

Van de Lagemaat heeft een duidelijk beeld van het probleem dat ze wil oplossen: “De vraagstukken waarmee leraren in de klas geconfronteerd worden en de verwachtingen die aan een leraar worden gesteld, vragen om het bundelen van krachten. Een onderwerp als kansengelijkheid of diversiteit in de klas vraagt om een gezamenlijke benadering vanuit verschillende expertises. Ik wil met elkaar veranderingen aanbrengen in de organisatiecultuur en -structuur en het beroepsbeeld en -structuur van de leraar. Om team- en organisatieleren te stimuleren en daarmee het handelingsvermogen van leraren te versterken.”

Aanpak

Van de Lagemaat licht haar aanpak toe: “Het PD biedt een uitgelezen kans om een participatief actieonderzoek in vo-scholen te doen en direct bij te dragen aan het oplossen van een complex probleem. Samen met de HvA gaan we werken vanuit een multiperspectivische benadering en op meerdere niveaus. Door causale diagrammen, verklarende evaluatie en participatief actieonderzoek worden patronen en mechanismen zichtbaar die een rol spelen bij team- en organisatieleren, die verklaren waarom bepaalde interventies leiden tot bepaalde uitkomsten.”

Waarom PD-traject

Van de Lagemaat is kort maar krachtig over waarom ze voor een PD-traject gekozen heeft: “Omdat het PD-traject een systemische aanpak van een urgent probleem mogelijk maakt in de praktijk.”

Bereikt over vijf jaar

Van de Lagemaat verwacht als eerste dat er over vijf jaar veranderingen zijn gerealiseerd en zichtbaar zijn in onder meer de invulling van rollen en verantwoordelijkheden: “Dat houdt onder meer in de invulling van leiderschapsrollen, strategisch professionaliseringsbeleid, ondersteuningsbehoefte (in- en extern), condities voor collectief leren op organisatieniveau en de positionering van teams binnen de schoolorganisatie. Een tweede verwachting betreft het beroepsbeeld en -structuur van de leraar. Daar verwacht ik dat leraren tijdens dit traject meer met en van elkaar gaan leren in combinatie met het in kaart brengen van wat er nodig is voor collectief leren van leraren. Dat zal effect hebben op de attitude van de leraar en het geïsoleerde karakter van het beroep. Daarbij valt te denken aan het actief betrekken van anderen bij gerichte professionaliseringsactiviteiten en actieve kennisdeling om daarmee school- en onderwijsontwikkeling te versterken. Als derde hoop ik dat op basis van nieuwe inzichten en aangepaste condities er een infrastructuur ontstaat waarmee het met en van elkaar leren gestimuleerd wordt en geborgd zal worden binnen het schoolsysteem.” 

Nog leren

Van de Lagemaat vindt dat er voor haar nog veel valt te leren. “In het PD-traject staan vier rollen centraal; change agent, professional, onderzoeker en innovator. Op al die vlakken heb ik ervaring, maar ik hoop me daarin dusdanig te ontwikkelen dat ik na afloop van het PD-traject functioneer op EQF level 8.” 

Hulp van PD-organisatie

Van de Lagemaat vindt dat de PD-organisatie al erg actief is. “Met andere PD-kandidaten vormen we bijvoorbeeld een Learning Community waarin we onder deskundige begeleiding onszelf ontwikkelen en mede vormgeven aan de ontwikkeling van het PD. We zitten tenslotte in een pilot.”

Droom

Van de Lagemaat leeft op werkgebied haar droom. “Al mijn hele werkzame leven probeer ik vanuit mijn expertise bij te dragen aan het werkplezier van anderen. Naarmate ik de kans krijg mij verder te ontwikkelen, kan ik daar door de jaren heen op steeds een ander niveau aan bijdragen.” 

Spannend

Van de Lagemaat geeft aan wat ze nog spannend vindt: “Ik betreed op de hogeschool een voor mij nieuwe wereld met veel kennis en ervaring. Ik vind het spannend dat te ontdekken en om in de nieuwe samenwerking de praktijk in het werkveld en de beroepsgerichte opleidingsomgeving dichter bij elkaar te brengen.”

Relevante links

Werkveldpartners
Lectoren
Nadere informatie
Karin van de Lagemaat
Karin van de Lagemaat

PD-Traject

Leren & Professionaliseren
‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter’
Hogeschool van Amsterdam