MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Over de pilot

Wat is de PD?

Nederlandse hogescholen zijn in 2023 gestart met een pilot voor een eigen doctoraatstraject, de zogenaamde ‘professional doctorate’ (PD). Dit is een nieuw programma waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat. Kandidaten worden in een onderzoeksintensief leertraject opgeleid tot hooggekwalificeerde onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken op niveau EQF-8/NLQF-8 (European Qualification Framework resp. Nederlands kwalificatie raamwerk).

Meer informatie: https://www.vereniginghogescholen.nl/professional-doctorate-faq#watispd

De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. Aan de pilot doen 25 hogescholen in 7 verschillende domeinen mee. De ambitie is PD-programma’s te ontwikkelen die meerwaarde hebben voor de kandidaat, de samenleving, het werkveld en het onderwijs en daarmee een aanvulling zijn op de bestaande PhD-trajecten van universiteiten die meer op wetenschappelijk onderzoek zijn gericht.

Meer informatie op: https://www.vereniginghogescholen.nl/themas/professional-doctorate

Ben jij klaar
voor de PD?

Alle informatie over de PD in minder dan 2 minuten!

De PD-opleiding is nog niet wettelijk verankerd binnen de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het succesvol afronden van een professional doctorate-traject levert de kandidaat op dit moment dus geen getuigschrift, graad of titel op. Wel ontvangt de kandidaat een certificaat. Het is de intentie de professional doctorate in de wet te verankeren zodat deze ook een wettelijk beschermde status met bijbehorende graad en/of titel oplevert. Voor kandidaten die voor de wetswijziging met het PD-traject zijn gestart, wordt gestreefd naar een overgangsregeling zodat zij ook hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie op: https://www.vereniginghogescholen.nl/professional-doctorate-faq#statuspd

Waarom is er een PD?

Een eigen doctoraatstraject in het hbo wordt gezien als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging binnen het hoger onderwijsstelsel. De PD maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijsaanbod. Ook vanuit bedrijven en organisaties is behoefte aan werknemers met doctoraatsdenkniveau en het vermogen om dat in te zetten in de praktijk. Een eigen doctoraatstraject in het hbo met een praktijkfocus, en waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat, voorziet in deze behoefte.

De PD-programma’s helpen te voorzien in deze toenemende behoefte aan ‘onderzoekende professionals’: hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken en zo bij te dragen aan duurzame innovaties.

Meer informatie: https://www.vereniginghogescholen.nl/professional-doctorate-faq#noodzaakPD

Welke domeinen en hogescholen doen mee?

De pilot start in zeven domeinen: Kunst & Creatief, Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Onderwijs: Leren & Professionaliseren, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality en Energie & Duurzaamheid. Er doen, verdeeld over deze domeinen, in totaal 25 hogescholen mee.

De pilot loopt van 2023 tot en met 2029. De eerste vier jaar kunnen kandidaten hun PD starten. Aanmelding verloopt via de deelnemende hogescholen die kandidaten kunnen voordragen aan de Graduate Commissie van het domein. Elk jaar kent (vooralsnog) vier ophaalmomenten. Werkveldpartners binnen de zeven domeinen kunnen ook onderwerpen voor een PD aandragen.

Meer informatie op: https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/praktijk-en-onderzoek/artikelen/contactpersonen-pilots-pd

Meer informatie op: https://regieorgaan-sia.nl/financiering/professional-doctorate/