MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Perle Russel

Kennisgedreven beslissen van plaats delict tot rechtszaal

Techniek & Digitalisering

Professionele achtergrond (werk, studie)

Perle Russel is Forensisch Wetenschapper en Forensisch Criminoloog. Zij werkte eerder bij het Nederlands Forensisch Instituut, als onderzoeksmedewerker bij het team ‘Wetenschap en Innovatie’ en het programma ‘Ondermijning’. Daarnaast heeft zij de dataverwerking en analyse uitgevoerd voor het onderzoeksproject dat zich richtte op het multidisciplinaire onderzoeksprotocol van tape en de optimalisering daarvan voor het beantwoorden van forensisch relevante vragen.

Onderwerp

Russel licht haar onderwerp toe: “Veel beslissingen in het forensisch onderzoek worden genomen op basis van ervaringen en aannames. Forensische professionals krijgen echter geen feedback over de gevolgen van hun beslissingen. Dit leidt ertoe dat hun aannames niet worden getoetst, en dat er geen sprake is van een lerend systeem. Verkeerde aannames kunnen tot suboptimale beslissingen leiden zonder dat de forensische professionals of de ketenpartners dit ontdekken. In de praktijk heeft dit geleid tot veel variatie en weinig gegronde kennis in de eerste fases van het forensische onderzoeksproces. Doel van het project is een interactieve ondersteuningstool ontwikkelen waarmee complexe besluitvorming binnen het forensisch domein kan worden ondersteund.”

Persoonlijke motivatie

Russel heeft tijdens haar opleidingen verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van de mens op het forensisch onderzoeksproces. Hiervoor heeft zij met name gekeken naar de forensisch biologisch deskundigen en naar de onderzoekers op de plaats delict. Dit type onderzoek bood haar de mogelijkheid om haar verschillende opleidingsachtergronden te combineren; biologisch, forensisch en criminologisch.

Omdat het duidelijk is dat forensisch onderzoek op veel vlakken nog gebaseerd is op de ervaring van de verschillende betrokkenen, wilde zij graag hier een steentje aan bijdragen. Zaakrelevante informatie en kennis naar de juiste personen brengen op het juiste moment is daarmee haar doel. En met haar onderzoeksachtergrond naar de invloed van het menselijk handelen wil zij graag in acht nemen hoe deze informatie op de juiste manier bij de juiste mensen terecht komt.

Probleem oplossen

In het onderzoek van Russel staat de vraag centraal hoe we kunnen komen tot meer kennisgestuurde, geharmoniseerde en transparante beslissingen binnen forensisch onderzoek? Ze licht toe: “Met mijn onderzoek wil ik het proces van opsporing en vervolging verbeteren, door forensische professionals te ondersteunen bij het nemen van beslissingen in het strafproces. Ik wil dit met name verbeteren in de eerste fase van het onderzoeksproces: op de plaats delict, bij het selecteren en bemonsteren van sporen, en in het proces van prioritering. Mijn doel is om forensische professionals te helpen om beslissingen te nemen op grond van onderbouwde kennis. En om te zorgen voor transparantie over gemaakte keuzes. Daarnaast kunnen zij en andere spelers in het strafproces op deze beslissingen reflecteren en ervan leren.”

Aanpak

Om het doel van haar PD-traject te bereiken ontwikkelt Russel ten eerste een kennisbasis: “Hiervoor worden data uit forensische systemen van Politie, OM en NFI ontsloten en geanalyseerd. Op basis van de analyse worden vervolgens modellen ontwikkeld. De modellen kunnen de besluitvorming van professionals ondersteunen tijdens het onderzoeksproces op de plaats delict en bij de prioritering van sporen.”

Het ontwerpdoel van dit traject is het ontwikkelen van een Decision Support System, waarmee deze kennis op het juiste moment en de juiste manier beschikbaar komt. Russel: “Daarvoor wordt een interactief systeem ontwikkeld. Dit systeem heeft oog voor menselijke gedragsaspecten, Mens Computer Interactie (HCI), en ethische en juridische aspecten die in de forensische context een rol spelen.”

Het veranderdoel is het zorgen voor een duurzame verbetering van het strafproces. Russel: “Dit kan door een nieuwe manier van beslissen in het strafproces te implementeren. Enerzijds door te bewerkstelligen dat professionals hun beslissingen meer op gevalideerde kennis baseren. Anderzijds door de besluitvorming transparanter te maken en ervoor te zorgen dat alle actoren in de strafrechtspleging hierop kunnen reflecteren.”

Waarom PD-traject

Russel is duidelijk over waarom ze heeft gekozen voor een PD-traject: “Dit doctoraatstraject biedt mij de mogelijkheid om direct samen met de praktijk aan de slag te gaan. Daardoor kan ik de meest relevante data en gegevens in mijn onderzoek meenemen en uitgebreid kennismaken met de verschillende fases van en perspectieven op het forensisch onderzoeksproces. Daarnaast kan de praktijk direct gebruikmaken van de gevonden resultaten bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.”

Bereikt over vijf jaar

Russel hoopt dat het over vijf jaar mogelijk is om zaakdata te gebruiken bij de beslissingen die nu genomen worden op basis van ervaring. “Zo wordt het forensisch onderzoeksproces evidence and experience based, en daarmee dus transparant en kennisgedreven.”

Nog leren

Russel wil in dit onderzoek voornamelijk veel leren over data science en de mogelijkheden daarvan voor het forensisch onderzoeksproces. Haar opleidings- en werkachtergrond focust op biologisch, forensisch en criminologisch onderzoek, zij hoopt dit de komende vier jaar uit te breiden met datawetenschap.

Russel hoopt daarnaast met dit onderzoek nog meer kennis te nemen van alle verschillende stadia van het forensisch onderzoeksproces. Om zo vertrouwd te worden met alle stappen die genomen worden vanaf het plaats delict onderzoek tot aan de afronding in de rechtszaal.

Hulp van PD-organisatie

Vanuit de PD-organisatie verwacht Russel vooral dat zij de kandidaten de mogelijkheid bieden en ondersteunen in het samenwerken onderling. Om zo van elkaar te leren en elkaar te steunen tijdens hun onderzoeken de komende jaren.

Droom

Russel heeft een droom voor zowel dit onderzoek als voor al het forensisch onderzoek: “Dat elk besluit voortaan onderbouwd, transparant en doordacht is. Dat wij de betrokkenen in het forensisch proces van de juiste kennis en informatie kunnen voorzien zodat zij die kunnen combineren met hun eigen ervaring en zo de meest adequate keuze kunnen maken.”

Spannend

Russel vindt het een beetje spannend maar vooral ook een hele mooie kans dat de richtlijnen voor het PD-traject nog uitgewerkt moeten worden. Zij hoopt met haar onderzoek hieraan te kunnen bijdragen voor de PD-ers die na haar komen. Maar nu hoopt ze vooral dat ze een heel mooi, relevant en interessant onderzoek kan opzetten binnen deze nog te vormen exacte richtlijnen.

Relevante links

Werkveldpartners
  • Rolf Ypma, principal scientist bij het NFI met de portefeuille datagedreven werken.
  • Thalassa Valkenburg, forensisch adviseur bij de Forensische Opsporing van de Nederlandse Politie.
  • Titia van Kleffens, senior adviseur innovatie, Landelijk Forensisch Bureau, Openbaar Ministerie.
Lectoren
  • Bas Kokshoorn, lector Dynamiek van Forensische Sporen, Hogeschool van Amsterdam en principal scientist bij het Nederlands Forensisch Instituut.
  • Christianne de Poot, lector Forensisch Onderzoek, Hogeschool van Amsterdam en Politieacademie, en hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit.
Nadere informatie
Perle Russel
Perle Russel

PD-Traject

Techniek & Digitalisering
Kennisgedreven beslissen van plaats delict tot rechtszaal
Hogeschool van Amsterdam