MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Armand Odekerken

Beyond CSRD Compliance: A Key to Unlocking More Values for Hotels, the Environment, and Society

Leisure, Tourism and Hospitality

Professionele achtergrond (werk, studie)

Odekerken heeft een achtergrond als elektrotechnisch ingenieur, aangevuld met een studie in bedrijfskunde. Voordat hij de overstap maakte naar het onderwijs, werkte hij elf jaar aan de ontwikkeling van computerapplicaties en het managen van technische projecten. Daarna was hij vier jaar actief als programma controller in de automobielindustrie. Sinds 2004 is Odekerken betrokken bij het onderwijs: “Ik heb me daar voornamelijk gericht op bedrijfskundige vakken, met een sterke nadruk op analytische vaardigheden. Mijn onderzoek heeft zich ontwikkeld van focus op internationaal relatiemanagement naar een diepere interesse in data-analytics, service design en de synergie tussen deze velden.”

Onderwerp

Het onderzoek van Odekerken concentreert zich op de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsstrategieën binnen de hotelsector, in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Het doel is om te onderzoeken hoe deze strategieën niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook significante waarde toevoegen op financieel vlak en op het gebied van Environmental, Social, en Governance (ESG) aspecten, en dit alles in overeenstemming met de kernwaarden van de onderneming.”

Persoonlijke motivatie

Odekerken is duidelijk over zijn persoonlijke motivatie: “Als opleider en individu voel ik een sterke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid en gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaan en dat het mogelijk is om bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die iedereen ten goede komen.”

Probleem oplossen

Volgens Odekerken is duurzaamheid in het bedrijfsleven een onderwerp dat vaak tot verdeeldheid leidt: “Enerzijds zijn er partijen die vrezen dat duurzaamheidsinitiatieven hun winstgevendheid kunnen ondermijnen. Anderzijds erkennen velen de cruciale rol die bedrijven spelen in het bevorderen van het welzijn van onze planeet, zonder dat dit ten koste gaat van hun financiële prestaties; of hierdoor op termijn zelfs ook financieel beter presteren. De kernvraag die vaak opkomt, is hoe we een balans kunnen vinden tussen financiële resultaten en de impact op milieu en maatschappij.

Mijn doel is om, in samenwerking met belanghebbenden in de industrie, te bewijzen dat duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand kunnen gaan, mits strategieën consistent worden toegepast. Dit project streeft ernaar om organisaties te voorzien van de kennis over hoe zij duurzaamheid kunnen integreren op een wijze die aansluit bij hun identiteit en deze versterkt. Een belangrijk aspect hiervan is het samenwerken met alle betrokken partijen om te bepalen welke acties de grootste positieve impact zullen hebben, en hoe deze initiatieven authentiek geïmplementeerd kunnen worden zonder dat bedrijven beschuldigd worden van greenwashing. Bovendien is het essentieel om methodes te ontwikkelen voor het meten en rapporteren van de impact van deze duurzaamheidsinspanningen, vooral nu bedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe wetgeving.

Met behulp van internet scraping en data-analyse, beoog ik inzichten te verzamelen over hoe bedrijven, zowel binnen als buiten onze branche, deze uitdagingen aanpakken. Dit moet leiden tot een efficiënter implementatietraject voor duurzaamheidsstrategieën.”

Odekerken ziet het als een uitdaging om aan te tonen dat de principes achter de ‘green deal’ kunnen dienen als een strategie voor groei, die meervoudige waarde creëert en bijdraagt aan de langetermijnwinstgevendheid van bedrijven. “Dit project beoogt de huidige focus op kortetermijnwinst te verschuiven naar een bredere kijk op waardecreatie, ondersteund door een doeltreffend implementatietraject.”

Aanpak

Odekerken vertelt over zijn aanpak: “Dit project combineert praktische implementatie met diepgaande data-analyse om nieuwe duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen die voldoen aan recente wetgeving. Het vereist een nauwe samenwerking en co-creatie met en binnen organisaties, waarbij elk niveau van de organisatie betrokken is en bijdraagt aan de transitie naar duurzame praktijken. Dit proces benadrukt maatwerk, draagvlak, motivatie, en de capaciteit van medewerkers om actief bij te dragen aan de verandering. Ik streef ernaar om vanuit verschillende lagen binnen de organisatie de essentiële voorwaarden voor succesvolle implementatie te identificeren en deze vervolgens in de praktijk te brengen, waarbij ik de samenwerking met alle stakeholders waardeer en de uitkomsten gezamenlijk evalueer.

Verder is het doel om de effecten van deze duurzaamheidsstrategieën meetbaar te maken. In dit kader werk ik samen met ontwikkelaars en aanbieders van managementinformatiesystemen, die traditioneel gericht zijn op financiële resultaten en de inzet van bedrijfsmiddelen, maar nu geconfronteerd worden met de opkomst van een nieuwe markt die de impact van duurzaamheid meetbaar maakt. Door het ontwikkelen van slimme prototypen voor dashboards en managementrapportages, gericht op duurzaamheidseffecten, beogen we innovatie in dit domein te stimuleren ten voordele van diverse stakeholders.

Om het proces van innovatie te versnellen en het heruitvinden van het wiel te vermijden, analyseer ik jaarrapporten van vooraanstaande hotelorganisaties. Dit om een overzicht te krijgen van bestaande duurzaamheidsinitiatieven, hun overeenstemming met de CSRD-duurzaamheidsstandaarden, de verwachte impact op winstgevendheid, milieu, en maatschappij, en de rapportagewijzen. Deze onderzoeksinspanning is gericht op het ontwikkelen van een ‘toolbox’ vol waardevolle inzichten en praktijken voor de gehele sector, die bijdraagt aan de transitie naar duurzaamheid en naleving van CSRD-normen.”

Waarom PD-traject

Volgens Odekerken biedt een Professional Doctorate traject een unieke kans om daadwerkelijke impact te maken binnen het hoger beroepsonderwijs en het werkveld. “Het sluit beter aan bij mijn doelstellingen en de manier waarop ik geloof dat theoretische kennis en praktische vaardigheden samengebracht kunnen worden ten voordele van studenten en professionals.”

Bereikt over vijf jaar

Odekerken weet waar hij over vijf jaar wil staan: “Binnen vijf jaar heb ik mijn PD-traject succesvol afgerond, waarbij ik niet alleen bedrijven heb ondersteund in het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook waardevolle inzichten heb gegenereerd die ten goede komen aan de bredere industrie en het onderwijs. Daarnaast streef ik ernaar waardevolle inzichten te hebben gedeeld met het onderwijs en de industrie, en een brug geslagen te hebben tussen PD en PhD onderzoek, om de complementariteit van beide trajecten te versterken.”

Nog leren

Odekerken geeft aan wat hij nog wil leren: “Een Professional Doctorate behelst het veelzijdig navigeren tussen diverse rollen om innovatie binnen het bedrijfsleven aan te drijven. Dit vereist niet alleen een grondige kennisbasis, maar ook de flexibiliteit om als onderzoeker, professional, innovator en adviseur te functioneren. Vanaf de start van het PD-traject is het essentieel deze rollen overtuigend in te vullen om effectieve samenwerkingen met het bedrijfsleven te realiseren en authentiek bij te dragen aan de praktijk. De bedrijfsdynamiek verschilt aanzienlijk van die in het academische veld, wat vraagt om een praktijkgerichte en adaptieve benadering.

Als onderzoeker is het mijn taak om betrouwbare, op bewijs gebaseerde inzichten te leveren en deze voortdurend te verdiepen en praktisch toepasbaar te maken. Daarnaast, in de hoedanigheid van een professional binnen het bedrijfsleven, streef ik ernaar actief bij te dragen aan innovatieprocessen, van conceptontwikkeling tot implementatie, en voortdurend mijn vaardigheden in deze context te verfijnen.

Hoewel ik reeds ervaring heb in deze diverse rollen, vind ik het van belang om mijn bekwaamheid hierin verder te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor het aanpassen aan specifieke situaties en organisatiebehoeften. Het effectief wisselen tussen deze rollen, elk met zijn eigen vereiste competenties, vormt een significante uitdaging en een kernpunt van mijn professionele ontwikkeling binnen het PD-traject.”

Hulp van PD-organisatie

Odekerken is duidelijk over welke hulp hij verwacht van de PD-organisatie: “Co-creatie met de PD-kandidaten, om zo te komen tot de optimale infrastructuur om PD’s succesvol te selecteren, te begeleiden, op te leiden en te toetsen.”

Droom

Odekerken heeft als droom om een rol van betekenis te spelen in het erkennen van betekenisvol toegepast onderzoek door middel van het Professional Doctorate diploma. “Daarnaast streef ik ernaar om een substantiële bijdrage te leveren aan de transitie naar meer regeneratieve vormen van gastvrijheid, door bedrijven praktisch te ondersteunen en toekomstige generaties managers te inspireren en op te leiden.”

Spannend

Odekerken vindt de uitkomst van de pilot spannend. “Ik hoop samen met mijn collega’s en iedereen die een rol heeft om de infrastructuur rondom dit nieuwe diploma mede vorm te geven deze pilot succesvol te laten slagen. Dat het lukt om iedereen ervan te overtuigen dat dit een diploma is op NLQF/EQF niveau 8 en dat dit diploma ook echt iets toevoegt aan het (inter)nationale diplomalandschap. De lat moet meteen op de juiste hoogte en het werkveld en het onderwijs moeten meteen de impact ervaren van deze manier van onderzoek doen. Ik vind dat een bijzondere verantwoording voor alle kandidaten na ons. Voor de huidige kandidaten zal het bovendien spannend zijn of ze met terugwerkende kracht deze titel krijgen toegekend, indien ze aantoonbaar aan de criteria van dit diploma voldoen.”

Relevante links

Werkveldpartners op persoonlijke titel
  • Michel Miserez, chief Financial Officer, Europe, Middle East & Africa van Marriott Hotels Inc.
  • Erik-Jan Ginjaar, Algemeen directeur van Postillion Hotels.

Verder werken er drie vestigingen van Marriott mee aan mijn PD-project – twee in Nederland en één in Duitsland – en doen alle acht de vestigingen van Postillion Hotels mee aan het PD-project.

Lectoren
  • Martijn Zoet, lector Future-Proof Financials aan Zuyd Hogeschool
  • Elena Cavagnaro, lector aan NHL Stenden en Associate Professor aan de Universiteit van Groningen.
  • Willy Legrand, professor in duurzaam toerisme aan de IU International University of Applied Sciences Bonn.
Nadere informatie
Armand Odekerken
Armand Odekerken

PD-Traject

Leisure, Tourism and Hospitality
Beyond CSRD Compliance: A Key to Unlocking More Value for Hotels, the Environment, and Society
Zuyd Hogeschool