MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Peter van der Aalst

Leisure, Tourism and Hospitality

Professionele achtergrond

Peter van der Aalst werkt als manager en docent bij de Academy for Leisure & Events van Breda University of Applied Sciences (BUas). Daarnaast begeleidt hij culturele organisaties bij het ontwikkelen van hun businessplannen en het schrijven van subsidieaanvragen: “Ik doe dat zodat ze zich tot een next level kunnen ontwikkelen. Meestal gaat het dan om organisaties die zich bezighouden met populaire cultuur of en/of urban culture.

Van der Aalst heeft ooit de studie Vrijetijdwetenschappen afgerond (nu Leisure & Tourism Studies) met een scriptie over de independent popmuziekindustrie van Manchester. “Daarna is mijn loopbaan steeds een mengeling van werken in de popsector en het hoger onderwijs geweest. Ik ben lid van een aantal besturen, adviesraden en RvT’s, steeds ook met een link naar popcultuur en festivals.”

Onderwerp

Van der Aalst wil in zijn PD onderzoeken hoe urban culture kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstbestendige steden. “Urban culture (breaking, skateboarden, graffiti, etc.) is een samengaan van cultuur, sport en leefstijlen, dat zich ‘op straat ‘ ontwikkeld heeft en dat inmiddels verschuift naar de formele beleidsterreinen van steden. Steden investeren in urban culture in de hoop om onder andere economische waarde, verhoogde aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers, sociale cohesie, inclusie en gezondheidsvoordelen te genereren, maar er is eigenlijk weinig bekend over het effect van die investeringen en over wat er wel en niet werkt. Daarom wil ik onderzoeken hoe urban culture het best kan worden georganiseerd en gefaciliteerd om duurzame waarde voor de ontwikkeling van een stad en álle betrokken partijen te creëren, zodat de beschikbare middelen op een efficiënte en effectieve wijze ingezet worden.”

Persoonlijke motivatie

Van der Aalst is al zijn hele loopbaan enorm gefascineerd door de vraag hoe informele stedelijke communities kunnen bijdragen aan de veerkracht en ontwikkeling van een stad. “Ik geloof dat steden goed voor hun ‘creatieve humuslaag’ moeten zorgen, want als die opdroogt dan droogt op termijn de sprankeling en verandercapaciteit van een stad op. Een stad wordt dan saai en onaantrekkelijk, juist ook voor jongere doelgroepen. Daarnaast sluit dit project perfect aan bij mijn verdere professionele ontwikkeling, met één been in de praktijk en één been in een kennisinstelling.”

Probleem oplossen

Volgens Van der Aalst zijn beleidsterreinen die met urban culture verbonden zijn bijna altijd onafhankelijk van elkaar georganiseerd binnen gemeentelijke organisaties. Er ontbreekt een holistische kijk op cultuur-, sport- en jongerenbeleid. Een andere uitdaging volgens Van der Aalst is de afstand tussen de informele wereld van urban culture en de formele wereld van de ambtenarij. “De uitdaging is om een balans te vinden tussen het waarborgen van aan de ene kant de vrijheid en creativiteit binnen urban culture scenes en aan de andere kant de geldende formele regels binnen beleidsgebieden. Wederzijds onbegrip, verlies van intrinsieke waarde, interesse en betrokkenheid, en minder effectief beleid zijn risico’s die op de loer liggen.”

Van der Aalst ziet dat urban culture en cultuur in het algemeen regelmatig worden ingezet als middel om gebieden nieuwe waarde te geven. Uiteindelijk worden de creatieven echter vaak verdreven als het gebied herontwikkeld en in waarde gestegen is. “Dit proces van gentrificatie kan ertoe leiden dat steden hun unieke en kenmerkende karakter verliezen en minder interessant worden voor jongeren en nieuwe doelgroepen. Met de inzichten uit dit PD traject wil ik bijdragen aan processen van voor alle betrokken partijen waardevolle placemaking en aan beleid op het gebied van urban culture, jongeren, cultuur en sport, zodat steden beter in staat zijn om de uitdagingen waar zij voor staan het hoofd te bieden. Met behoud van ‘de ziel’ van de urban culture communities.”

Aanpak

Van der Aalst vertelt over zijn aanpak: “In eerste instantie focus ik me op de steden Tilburg en Breda, die elk op een eigen manier met urban culture omgaan. In Eindhoven is dat weer anders en in Den Bosch bestaan plannen om meer met urban culture te doen. Dat biedt dus als geheel een mooie Brabantse experimenteerruimte. Ik heb al een aardig netwerk in die steden, maar uiteraard moet ik dat nog verder uitbreiden, ik spreek al veel mensen over mijn plannen. Verder komt er natuurlijk veel beleidsonderzoek en literatuurstudie bij kijken en is er waarschijnlijk genoeg te leren van cases buiten Brabant en Nederland.”

Een belangrijk element van het PD-traject is volgens Van der Aalst om te interveniëren in complexe beroepspraktijken. “Vertaald naar mijn traject betekent dat dat ik in de steden netwerken wil opbouwen of uitbreiden, waarin een heel divers pallet aan soorten stakeholders vertegenwoordigd is, die allemaal vanuit hun eigen positie en expertise iets met urban culture willen. Denk dan bijvoorbeeld aan beleidsmakers, gebiedsontwikkelaars, culturele en sport organisaties en natuurlijk de urban scenes zelf. In co-creatie met de stakeholders wil ik tot een aantal interventies komen en monitoren wat die interventies opleveren, wat er werkt en wat er niet werkt, en wat de al dan niet duurzame effecten zijn. Uiteindelijk is het dan de bedoeling om tot aanbevelingen te komen voor wat betreft de meest optimale manier om urban culture en steden te laten floreren en elkaar te laten versterken.”

Waarom PD-traject

Van der Aalst heeft voor een PD-traject gekozen omdat het in en met de praktijk samenwerken aan kennisontwikkeling hem erg aanspreekt. “Het past bij de persoon die ik ben en de ervaring en netwerken die ik heb. Ik vind het uitdagend en tof om van de pilotgroep deel uit te maken, ik houd van pionieren.”

Bereikt over vijf jaar

Van der Aalst vertelt wat hij over vijf jaar hoopt te bereiken: “Met de inzichten uit dit PD-traject, wil ik bijdragen aan processen van voor alle betrokken partijen waardevolle placemaking en aan beleid op het gebied van urban culture, jongeren, cultuur en sport, zodat steden beter in staat zijn om de uitdagingen waar zij voor staan het hoofd te bieden en aantrekkelijk blijven voor hun inwoners en bezoekers. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot aanbevelingen te komen voor wat betreft de meest optimale manier om urban culture en steden te laten floreren en elkaar te laten versterken.”

Van der Aalst hoopt dat over vijf jaar zijn expertise en netwerk enorm gegroeid zijn. “Gedurende die periode van vijf jaar zal ik regelmatig artikelen opleveren. Het doel daarbij is om zowel voor praktijkgerichte magazines als voor academische journals te schrijven. Uiteraard zullen mijn verworven inzichten en kennis al gedurende de hele periode terugvloeien in het onderwijs, onder andere in de twee modules binnen onze Master Strategic Events Management waarin ik lesgeef. Voor het hoger onderwijs in het algemeen hoop ik dat we met alle PD-kandidaten samen bereiken dat we aan het eind van de pilot bewezen hebben dat een PD-graad en PD-titel bestaansrecht in het hogeronderwijsstelsel hebben.”

Nog leren

Van der Aalst vindt het PD-traject een fantastische kans en uitdaging. “Ik kijk ernaar uit om met en van zowel partners in het werkveld als mijn collega PD-pioniers te leren. Ik wil me verder verdiepen in verschillende onderzoeksmethoden en -technieken, zoals bijvoorbeeld action research, zodat ik die kan toepassen in dit traject.

Ik schrijf graag en regelmatig in magazines als Uncover en soms ook opiniestukken in de krant, maar wetenschappelijke artikelen schrijven is nieuw voor me en dat zou ik ook graag leren. Ik heb al wel ervaring met het faciliteren van (creatieve) sessies, maar op dat gebied zijn ook nog veel kennis en tools beschikbaar waarin ik me wil verdiepen. Ook krijg ik nu tijd om me nog meer in vakkennis op het gebied van leefstijlen, placemaking, beleid, cultuur en andere zaken te verdiepen. Daar kijk ik echt naar uit. En een PD-traject is natuurlijk elke minuut waardevol. Je wordt vakinhoudelijk steeds slimmer, maar je leert natuurlijk ook enorm veel over processen die binnen communities of subculturen en tussen stakeholders gaande zijn. En uiteraard leer je jezelf nóg beter kennen, in de verschillende rollen die je inneemt. Dat is natuurlijk ook erg leerzaam.”

Hulp van PD-organisatie

Van der Aalst legt uit hoe hij door de PD-organisatie bij zijn traject kan worden geholpen: “Ik heb begrepen dat er een ondersteunend programma beschikbaar komt, in ieder geval op het gebied van datamanagement, ethiek en onderzoekskennis en -vaardigheden. Daarnaast is het de bedoeling dat we van elkaar leren binnen een PD-kandidaten structuur die georganiseerd wordt. Dat lijkt me heel waardevol. Het is een pilot, dus we zullen allemaal van alles gaan uitproberen en ervan leren. Als we dat goed met elkaar kunnen delen dan worden we daar natuurlijk samen wijzer van. Uiteraard zullen mijn begeleiders uit het werkveld en de begeleidende lectoren ook een hele grote rol spelen.”

Droom

Van der Aalst heeft een duidelijke droom: “Om de informele wereld van urban culture communities en de formele wereld van bestuurders, beleidsmakers en andere stakeholders samen te brengen en het voor elkaar te krijgen dat deze samenwerken aan aantrekkelijke, florerende en dus toekomstbestendige steden waar alle stakeholders de voordelen van ondervinden. 1 + 1 = 5 dus. Met behoud van het innovatieve, vrije en spannende karakter van urban culture.”

Spannend

Van der Aalst vindt het spannend of hij de juiste partijen bij zijn traject weet te betrekken. “ik vertrouw op mijn sociale vaardigheden, expertise en netwerken en natuurlijk op die van mijn begeleiders. Het woord ‘pilot’ zou je overigens bijna als synoniem voor het woord ‘spannend’ kunnen zien. Het hele PD-traject is namelijk spannend, maar toch kijk ik daar enorm naar uit.”

Werkveldpartners

Lectoren

  • Greg Richards, professor Placemaking & Events bij BUas en professor Leisure Studies bij de universiteit van Tilburg.
  • Jeroen Klijs, lector Social Impacts of Tourism bij BUas.
Peter van der Aalst
Peter van der Aalst

PD-Traject

Leisure, Tourism and Hospitality
Utilising urban culture to develop future-proof cities
Breda University of Applied Sciences